Dane osobowe

Szanowni Państwo,


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:

1. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane jest Feuer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 63 lok. 31, kod pocztowy: 03-729.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej z Państwem umowy oraz w związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

3. Feuer Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w kategoriach: dane służące identyfikacji osoby, której dotyczą, dane adresowe, dane kontaktowe.

4. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych. W przypadku działań zmierzających do zawarcia umowy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Feuer Sp. z o.o. dążących do zawarcia umowy i realizacji celów dla których została zawarta umowa, o której mowa w punkcie 2.

5. Feuer Sp. z o.o. przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom, które wspomagają jego działalność, takim jak: firmy kurierskie oraz pocztowe w celu wymiany korespondencji, banki oraz instytucje finansowe w celu dokonania rozliczeń finansowych transakcji, firmy prowadzące dla Feuer Sp. z o.o. obsługę IT.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, zgodnie z przepisami prawa wiążącymi Feuer Sp. z o.o. oraz w celu archiwizacji, wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku dochodzenia roszczeń przez Feuer Sp. z o.o., Feuer Sp. z o.o. będzie mógł przechowywać Państwa dane osobowe do czasu przedawnienia tych roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości, Feuer Sp. z o.o. będzie przetwarzał przez okresu 5 lat, liczonych od momentu powstania obowiązku podatkowego.

7. Feuer Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wstrzymania dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu wycofania tej zgody. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób naruszający przepisy prawne, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Feuer Sp. z o.o. nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

12. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: feuer@feuer.pl.


Z poważaniem,

Feuer Sp. z o.o.

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 110 | 505 932 148