Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa dla każdego zakładu pracy.

Pracodawca ma obowiązek oceniania, dokumentowania oceny ryzyka zawodowego zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo zobowiązany jest do informowania swoich pracowników o istniejącym ryzyku, jakie wiąże się z wykonywaną przez nich pracą.

Cel oceny ryzyka zawodowego

Ryzykiem zawodowym nazywamy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

związanych z wykonywaną pracą.

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest poprawa warunków pracy, eliminacja zagrożeń mających wpływ na zdrowie i życie pracownika. Sposób oraz jakość wykonania tej oceny ma bezpośredni wpływ na skuteczność przyjętej w zakładzie pracy polityki bhp.

Nasz zespół ekspertów umiejętnie identyfikuje zagrożenia zawodowe, a przekazana wiedza pozwala skutecznie neutralizować zagrożenia co jest podstawowym i najważniejszym sposobem zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego uwzględnia wszystkie prace wykonywane na danym stanowisku, identyfikuje zagrożenia, szacuje występujące ryzyko oraz określa niezbędne działania profilaktyczne, jakie należy podjąć w celu eliminacji narażenia pracownika na dane zagrożenie.

Jeśli Państwa firma potrzebuje pomocy w zakresie opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy to zespół nasza firma jest najlepszym rozwiązaniem.

Podstawa prawna

Kodeks pracy;

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).

 


Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115